اساتید مجموعه

مهندس سعید نظری

موسس

مهندس امیر رمضانی

مدرس ریاضی

استاد بهروز ساربانی

مشاور رتبه یک کنکور ایران

دکتر امیر محمد جلیلی

مدرس زیست شناسی

یگانه فلاح

مدرس شیمی

علیرضا اختیار زاده

مدرس زبان انگلیسی

عباس حیدری

مدرس دینی

محمدرضا طاهری

مدرس مدارس انرژی اتمی

مهندس صامد داوودی

دانش آموخته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)